Larix decidua

Europäische Lärche

Europäische Lärche
© Peter O'Connor - Wikimedia | CC BY-SA 2.0